§1 Foreningens navn

1. House of Concrete Aalborg 

§2 Foreningens hjemsted

2. Aalborg kommune

§3 Foreningens formål

3.1. Foreningens formål er:
a) med udgangspunkt i aktiviteten og i det forpligtende fællesskab at styrke folkeoplysningen og dermed medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar for eget liv og til at deltage aktivt og engageret i samfundslivet.
b) at udbrede kendskabet til begrebet parkour.
c) at udbrede kendskab til begrebet Poledance.
d) at udbrede kendskab til begrebet dans.
e) at udbrede kendskaben til contortion og udstræk.
f) at udbrede kendskab til aerial hoop.
g) at fremme fysiske rammer, for udøvelse af de forskellige sportsgrene nævnt under §3 stk. 1 b-g.
h) at afvikle undervisning og events, for at inspirere til mere fysisk aktivitet for børn, unge og voksne i alle aldre.
i) at fremme integration, kultur og socialt engagement i mellem brugergrupper.
j) til enhver tid at arbejde for at sikre et højt fagligt niveau og kompetencer for undervisere i miljøet.

§4 Medlemskab

4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når at kontingentet er betalt og at medlemskabet er bekræftet af bestyrelsen.

4.2 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, såfremt vedkommende skader foreningens omdømme eller formål, optræder anstødeligt eller på andre måder udviser upassende adfærd overfor foreningen og dens medlemmer. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen

5.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel alle medlemmer til den halvårlige generalforsamling. Generalforsamling afholdes inden udgangen af marts og september.

5.3 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag senest 8 dage før.

5.4 Alle medlemmer, der er fyldt 15 år har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme 

5.5 Alle medlemmer der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal formand og kasserer være fyldt 18 år

5.6 Alle afgørelser vedtages blandt de fremmødte til generalforsamlingen ved simpelt flertal– dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis ordstyreren bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.

5.7 Generalforsamlingens dagsorden 

  • Valg af ordstyrer, referent og stemmetællere
  • Bestyrelsens beretning
  • Gennemgang af vedtægters forslag ændringer
  • Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
  • Indkomne forslag
  • Forslag til handlingsplan og budget
  • Valg af bestyrelse og suppleant(er) (Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende og fordeler poster)
  • Valg af revisor
  • Evt.

§6 Ekstraordinær generalforsamling

6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. Medlemsantal kan opgives af bestyrelsen samt at der forlanges skriftlig indsamling af underskrifter fra medlemmer. 

6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes med udkast til den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling. Selve ekstraordinære generalforsamling skal holdes senest 6 uger efter indkaldelse.

§7 Bestyrelsen

7.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de halvårlige generalforsamlinger.

7.2 Bestyrelsen består af 5 til 7 medlemmer, der efter generalforsamlingen konstituerer sig med minimum en formand og en kasserer.

7.3 Bestyrelsen vælges for: et halvt år og kan genvælges.

7.4 Der vælges hvert halve år en 1. suppleant og der kan vælges en 2. suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden indtræder 1. suppleanten(erne) i stedet og bestyrelsen fordeler arbejdsopgaverne mellem sig på ny. Suppleanten(erne) kan genvælges.

7.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

7.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

7.7 De valgte bestyrelsesmedlemmer skal også være medlem af foreningen.

§8 Regnskab/økonomi

8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 – 31/12).

8.2 Regnskabet føres af kassereren. Regnskabet skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.

8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

8.4 Bestyrelsen er ansvarlig for at lave og fremlægge budget

§9 Dispositionsret

9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med et andet bestyrelsesmedlem, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.

9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen. Inkl. økonomiske forpligtelser.

§10 Vedtægtsændringer

10. Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§11 Opløsning af foreningen

11.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.

11.2 I tilfælde af at der ikke vælges det nødvendige antal bestyrelsesmedlemmer samt suppleant, skal den forhenværende bestyrelse øjeblikkeligt indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med mindst en måneds varsel. Vælges der ikke en ny bestyrelse på den ekstraordinære generalforsamling, opløses foreningen.

11.3 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til almennyttige formål, som besluttes på den opløsende generalforsamling.