(English below)

Følgende retningslinjer er udarbejdet på baggrund af Kulturministeriets krav til indendørs sports- og idrætsfaciliteter for at begrænse smitten med COVID-19.
Retningslinjerne SKAL overholdes af alle, der opholder sig i House Of Concrete Aalborgs lokaler, og er gældende både ved deltagelse på hold og ved fritræning. Henstillinger fra foreningens instruktører og frivillige om at overholde retningslinjerne skal følges, uanset om du deltager i undervisningen eller fritræner.

 • Fremvisning af gyldigt Coronapas
  • Det til et krav, at alle medlemmer over 17 år skal fremvise et gyldigt Coronapas ved træning.
  • Dette betyder du skal fremvise Coronapas med enten en negativ test (maks 72 timer gammel), færdig vaccination eller at du har været smittet indenfor de seneste 8 måneder.
  • Instruktøren vil tjekke dit Coronapas ved fremmøde på holdet.
  • Du må ikke deltage på holdet, hvis du ikke kan fremvise et gyldigt Coronapas.
  • Fremvisning af gyldigt Coronapas gælder både ved hold og ved fritræning (ved fritræning tages der stikprøver hver dag).
  • Hvis du er fritaget test og Coronapas, skal du fremvise dokumentation på dette. Dokumentet henter du på din lokale Borgerservice. Læs mere her.
 • Hold afstand
  • Der skal holdes en afstand på 2 meter til andre under træning og ophold i lokalerne.
  • Orienter dig i rummet og hold øje med afstandsmarkeringer på gulvet i de lokaler, hvor dette er påsat.
  • I Chill lokalet (vores lounge) skal der holdes 1 meters afstand, når man sidder ned.
 • Brug håndsprit og vask hænder jævnligt
  • Der er opstillet sprit i alle lokaler.
  • Håndvask og håndsæbe samt engangs papirhåndklæder findes på toiletter og i Chill-området.
 • Overhold kravet om maksimalt antal personer i de forskellige lokaler
  • Der skal være 4 kvm gulvareal til rådighed for hver person, der opholder sig i et lokale.
  • Der er opsat tydelig information om, hvor mange personer, der må opholde sig i de forskellige lokaler ad gangen, så kravet om kvadratmeter pr. person overholdes.
  • Vent med at gå ind i lokalet, til holdet før er gået ud.
  • Kravet om afstand gælder også i indgangspartier og andre opholdsområder.
  • Er der for mange i lokalet, skal du vente udenfor.
 • Sprit materialer af, når du har brugt dem
  • Poles sprittes af før og efter brug – Husk at afspritte splitten. Afsprit også gulvet omkring polen.
  • Hoops sprittes af før og efter brug og mellem hver deltager.
  • Materialer i parkour sprittes af før og efter brug, samt mellem hver deltager, når dette er muligt.
   Er det ikke muligt at spritte materialerne af mellem hver deltager, skal hver deltager spritte hænder, umiddelbart inden materialerne benyttes.
  • Afsprit din plads på gulvet efter dansehold og udstrækshold.
 • Medbring egen yogamåtte og yogablokke til udstræk
 • Instruktører må ikke have fysisk kontakt til eleverne
 • Omklædningsrum og badefaciliteter må ikke benyttes – Klæd om hjemmefra
  • Toilettet i herreomklædningen må ikke benyttes – Benyt de to andre toiletter i stedet
  • Stil din taske med god afstand til andres
 • Bliv hjemme, hvis du er syg!
  • Har du symptomer på sygdom, eller er du i isolation for COVID-19, må du IKKE opholde dig i lokalerne!
   Du må først komme igen, når du har været symptomfri i 48 timer

Der udføres som led i begrænsning af smitterisikoen ekstra rengøring i lokalerne. Dette indbefatter:

 • Daglig støvsugning og gulvvask i alle lokaler samt rengøring af toiletter
 • Løbende udluftning
 • Daglig samt løbende rengøring/afspritning af kontaktpunkter i alle lokaler samt på toiletter

English:

The following guidelines are based on the basis of the Ministry of Culture’s requirements for indoor sports and sports facilities to limit the infection with COVID-19.
The guidelines MUST be adhered to by anyone staying in the premises of House Of Concrete Aalborg, and are applicable both on class participation and on free-time training. Recommendations from the association’s instructors and volunteers to adhere to the guidelines should be followed, whether you are attending a class or are doing free-time training.

 • You have to show a valid Coronapas
  • It is required that all members over the age of 17 must present a valid Coronapas at training.
  • This means that you must present a Coronapas with either a negative test (max. 72 hours old), a completed vaccination or that you have been infected within the last 8 months.
  • The instructor will check your Coronapas upon attendance at your class.
  • You may not join the class if you are unable to present a valid Coronapas.
  • Presentation of valid Coronapas applies both to classes and to free training (during free training, we will check Coronapasses once every day).
  • If you are exempt from testing and Coronapas you must present documentation on this. You can pick up the document at your local Citizen Service (Borgerservice). Read more here.
 • Keep distance
  • A distance of 2 meters must be kept to others during training and stay in the premises.
  • Orient the space and watch for distance markings on the floor of the rooms where this is applied.
  • In the Chill room (our lounge) keep a distance of 1 meter when sitting down.
 • Use sanitizer and wash hands regularly
  • There are sanitizer set up in all rooms.
  • Sinks and handsoaps as well as disposable paper towels can be found in the toilets and in the chill area.½
 • Comply with the maximum number of people in the different rooms
  • There has to be at least 4 sqm of floor space available for each person staying in a room.
  • Clear information has been set up about how many people are allowed to stay in the different rooms, so the requirement for square meters per square meter person is respected.
  • Wait to go into the room until the previous class has left.
  • The requirement for distance also applies in entrances and other living areas.
  • If there are too many people in the room, wait outside.
 • Sanitize materials after you’re done using them
  • Sanitize your poles before and after use – Remember to also sanitize the split if you touched it. Also sanitize the floor around the pole
  • Hoops are sanitized before and after use – and between each participant!
  • Materials in parkour are sanitized before and after use, as well as between each participant whenever possible.
   If it is not possible to sanitize the materials between each participant, each participant must sanitize their hands immediately before using the materials.
  • Sanitize your space on the floor after dance classes and after stretch classes.
 • Bring your own yoga mat and yoga blocks to stretch class
 • Instructors are not allowed to touch/spot students
 • Do not use changing rooms and bathroom facilities – Dress from home
  • The toilet in the mens changingroom is temporarily closed – Use the other two restrooms instead.
  • Place your bag at a good distance from others.
 • Stay home if you’re sick!
  • If you have symptoms of illness or are in isolation for COVID-19, DO NOT come to House of Concrete Aalborg!
   You have to be symptom-free for 48 hours before returning for training.

Extra cleaning is carried out in the premises as part of limiting the risk of infection. This includes:

 • Daily vacuuming and floor washing in all rooms as well as cleaning toilets
 • Continuous venting
 • Daily – as well as ongoing – cleaning/sanitizing of contact points in all rooms and toilets